Adatkezelés – tájékoztató

 

1          Az adatkezelési tájékoztató célja. 2

2          Az adatkezelő adatai 2

2.1      Adatvédelmi tisztviselő. 2

3          A kezelt személyes adatok köre  2 3

3.1      Technikai adatok. 3

3.2      Cookie-k (Sütik) 3

3.2.1…. A sütik feladata. 3

3.2.2…. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k  3. 3

3.2.3…. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 4

4          Az adatkezelés célja, módja és jogalapja. 4

4.1      Általános adatkezelési irányelvek. 4

5          Az adatok fizikai tárolási helyei 5

6          Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre. 5

7          Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 5

7.1      Tájékoztatáshoz való jog  5. 5

7.2      Az érintett hozzáféréshez való joga. 5

7.3      Helyesbítés joga. 5

7.4      Törléshez való jog. 6

7.5      Az adatkezelés korlátozásához való jog. 6

7.6      Adathordozáshoz való jog. 6

7.7      Tiltakozás joga. 6

7.8      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 7

7.9      Visszavonás joga. 7

7.10        Bírósághoz fordulás joga. 7

7.11        Adatvédelmi hatósági eljárás   7. 7

8          Egyéb rendelkezések. 7

1        Az adatkezelési tájékoztató célja

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint

adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.csendespart.hu/adatvedelem címen.

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2        Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, 06-20/494-2084 és albertt99@gmail.com elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

 

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete minden hozzá beérkezett e-mailt az <xy> személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név:                                                    Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete

Székhely:                                            2360 Gyál, Bem József u. 18

Cégjegyzékszám:                                13020006574

A bejegyző bíróság megnevezése:     Budapest Környéki Törvényszék

Adószám:                                            18521188-1-13

Elnök:                                                 Szekeres Gábor

Telefonszám:                                      06 70/262-9664

E-mail:                                                szeki74@gmail.com

 

 

2.1          Adatvédelmi tisztviselő 

Név: ALBERT TIBOR

Telefonszám: 06 20/494-2084

E-mail:  albertt99@gmail.com

 

 

 

 

3            A kezelt személyes adatok köre     2

3.1          Technikai adatok

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  változatlansága igazolható (adatintegritás);

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget:

megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2          Cookie-k (Sütik)

3.2.1   A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

 minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2   Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k        3

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a csendespart
weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3   Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A csendespart.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a csendespart.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

4        Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1          Általános adatkezelési irányelvek

A csendespart.hu  tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat  az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 4 teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk a csendespart.hu  részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.  
       

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

(Infotv.); 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

 

5        Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

6        Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Kizárólag a vezetőség: Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete
   

7        Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

7.1          Tájékoztatáshoz való jog   5

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

7.2          Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

7.3          Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

7.4          Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

7.5          Az adatkezelés korlátozásához való jog

6

Az érintett kérésére a Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 azérintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

7.6          Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

7.7          Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.8          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

7.9          Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

7.10    Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

7.11    Adatvédelmi hatósági eljárás  7

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://www.naih.hu  

8            Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A Csendes Party-Horgászok-Horgász Egyesülete a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –  személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Csendespart

Megosztás